پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری با حقوق بهمن ماه

پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری با حقوق بهمن ماه   عیدی بازنشسگان امسال همراه با حقوق [...]

مبلغ عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402

مبلغ عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402   سخنگوی دولت مبلغ عیدی کارکنان [...]