989122705997+
989125937407+

رأی وحدت رویه ۷۹۱ در مورد جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی

24 آبان 1400

شماره رأی:۷۹۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 

با عنایت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصورب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی،دعوا را حسب مورد،به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند.بر این اساس،رأی شماره ۰۰۶۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0