989122705997+
989125937407+

قرار منع تعقیب چیست؟-بررسی معنا و ویژگی های آن

5 آذر 1400

قرار منع تعقیبوقتی شکایتی مطرح می شود،در دادسرا بازپرس یا دادیار وظیفه تحقیقات مقدماتی و بررسی علل را به عهده دارد،پس از بررسی و انجام تحقیقات تصمیم و رأی خود را که دائما به صورت قرار است،صادر می کند.
اگر دلیل کافی برای ادامه تحقیقات وجود نداشته باشد و یا به این نتیجه برسند فرد تحت تعقیب مجرم نبوده و عمل متهم جرم نبوده است؛دادگاه قرار منع تعقیب را پس از ختم تحقیقات صادر می کند.

نکته حائز اهمیتی در این زمینه وجود دارد که به شرح زیر است:
طبق ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی یا به علت فقدان دلیل یا عدم کفایت،قرار منع تعقیب صادر گردد و قطعی شود،نمی توان باری دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد؛مگر آنکه با ارائه دلیل جدید و با نظر دادستان فقط برای یکبار قرار منع تعقیب لغو شده و متهم دوباره تحت تعقیب قرار گیرد.حال این به چه معناست؟

این قرار یا رأی،موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود،یعنی پیگیری اتهام متهم متوقف می شود.
با صدور این رأی از ورود پرونده به دادگاه کیفری برای ادامه رسیدگی جلوگیری می شود.
در آخر پس از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار،پرونده مورد بحث برای رسیدگی و ملاحظات بیشتر به دادستان دادسرا ارسال می شود و سپس دادستان نظر خود را ابلاغ می کند و نهایتا اگر قرار تأمینی برای متهم صادر شده باشد،لغو و اگر متهم در بازداشت باشد فورا آزاد می شود.اعتراض به قرار منع تعقیب


اعتراض به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد،ارسال خواهد شد اما این اعتراض باید در همان شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ثبت شود.

طبق ماده 270 آئین دادرسی کیفری از جمله قرار های بازپرس که قابل اعتراض هستند،قرار منع تعقیب می باشد که مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب برای افراد مقیم ایران ده روز از تاریخ ابلاغ و برای افراد خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

طبق ماده  274 قانون آئین دادرسی کیفری،درصورتی که دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب را موجه بداند،می تواند قرار جلب دادرسی را صادر نماید و پرونده مجدد به دادسرا بازگردانده می شود تا تحقیقات لازم را تکمیل کنند و اقدامات لازمه را انجام دهند.

بیشتر بخوانید:قرار جلب دادرسی به چه معناست؟

در غیر اینصورت و در حالتی که دادگاه اعتراض شاکی را موجه نداند،قرار را تائید می کند که نظر دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.


مطلب مرتبط: قرارداد مشارکت در ساخت

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0