989122705997+
989125937407+

طرق انحلال وکالت

27 آذر 1400

ابتدا باید این نکته را بدانیم که، قرارداد ها به طور کل به دو دسته جایز و لازم تقسیم می‌شوند.
قرارداد های جایز آن دسته از قرارداد هایی هستند که طرفین هرزمان که بخواهند حق فسخ قرارداد را دارند.
اما در قرارداد های لازم، جز در مواردی خاص و معین، حق فسخ برای طرفین وجود ندارد.
وکالت جز دسته قرارداد های جایز است، یعنی طرفین هرزمان که مایل باشند می‌توانند آزادانه قرارداد را فسخ کنند بدون نیاز به توجیه و یا دلیل.

اما مواردی وجود دارد که حق فسخ را اسقاط و یا آنرا به شرایطی خاص محدود می‌کند؛ به صورتی که، اگر شخصی ضمن یک قرارداد لازم به عنوان وکیل شخصی دیگر شناخته شود، موکل حق عزل وکیل را ندارد.
به عبارتی دیگر در این حالت، سابقاً قرارداد وکالت بسته می‌شود و سپس ضمن یک عقد لازم توافق می‌شود که موکل حق عزل وکیل را ندارد. 

 

مطلب پیشنهادی:انواع وکالتنامهطرق انحلال وکالت۱-به عزل موکل: زمانی که موکل وکیل خود را عزل کند. ( در شرایطی که حق عزل وجود داشته باشد.) 


۲-استعفا وکیل: استعفا وکیل درواقع همان استفاده از حق فسخ وکالت توسط وکیل می‌باشد.

 


نکته:طبق ماده ۶۸۱ قانون مدنی: حتی اگر وکیل استعفا دهد، تا زمانی که موکل قرارداد را فسخ نکرده باشد، وکیل حق دخالت
در اموری که وکالت انجام آنهارا داشت، دارا می‌باشد.۳-فوت یا جنون وکیل یا موکل
بند سوم ماده ۶۷۸ قانون مدنی انحلال قرارداد وکالت را تحت شرایط ذکر شده تصریح نموده است. 


۴-
سفاهت وکیل یا موکل

طبق ماده ۶۸۲: اگر اموری که برای انجام آنها قرارداد وکالت بسته شده باشد، از دسته کارهایی باشد که شخص فسیه نتواند نسبت به آن تصمیم‌گیری و اقدام نماید، سفیه شدن وکیل یا موکل باعث فسخ قرارداد می‌شود.

اما اگر آن امور از دسته کارهایی باشد که شخص سفیه نیز از انجام آن برآید، وکالت به قوت قبل باقی می‌ماند و سفاهت وکیل اثری بر قرارداد ندارد.

۵-از بین رفتن مورد یا همان موضوع وکالت:
بزای مثال شخصی به شخصی دیگر وکالتی مبنی بر فروش باغش را می‌دهد، اما باغ طی سیل یا زلزله به طور کامل از بین می‌رود، در اینصورت قرارداد وکالت منفسخ می‌شود. 


۶-انجام عملی منافی با وکالت توسط وکیل
برای مثال موکل به شخصی برای فروش ملکش وکالت می‌دهد، اگر موکل آن ملک را هِبِه کند، وقف کند و یا بفروش برساند، وکالت فسخ می‌شود. 


۷-پایان مدت 
وکالت نیز همچون قرارداد های دیگر می‌تواند شامل مدت زمان باشد و پس از به پایان رسیدن آن، باطل و فسخ می‌شود.

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0