989122705997+
989125937407+

رای وحدت رویه ۸۱۷ در خصوص اعتراض به حکم اعسار ناشی از محکومیت دیه

4 بهمن 1400

شماره رأی:۸۰۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۲۶ ،۹ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی،نیابت داده و پس از توقیف،شخص ثالث به آن اعتراض کرده است،با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطلی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است،بنابراین،رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریف آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع،اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0