989122705997+
989125937407+

رأی وحدت رویه ۸۱۴ در خصوص جرم ارسال مواد مخدر

19 بهمن 1400


شماره رأی: ۸۱۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت "به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید" و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه "ارسال" محفوف به کلمات "وارد کردن" و "صادر کردن" است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی "ارسال" مواد مخدر موضوع ماده صدر‌الذکر صرفاً شامل  ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع‌، اعم از قضایی و غیر‌آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشوربیشتر بخوانید: رأی وحدت رویه 790 درخصوص پرداخت دیه از بیت‌المال

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0