989122705997+
989125937407+

دعاوی طاری چیست؟

12 دی 1400

به آن دسته از دعاوی که به موجب ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی که در حین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شوند دعاوی طاری گفته می‌شود.

همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی طاری به چهار دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

  • دعوای متقابل

  • دعوای ورود ثالث

  • دعوای جلب ثالث

  • دعوای اضافی  

بیشتر بخوانید:طرق انحلال وکالتتعاریف 


دعوای متقابل

چنانچه در دعوای اصلی، خوانده ادعایی را مطرح نماید، مدعی و خواهان دعوای متقابل محسوب می‌شود.
به عبارتی دیگر می‌توان گفت که خواهان دعوای متقابل همان خوانده دعوای اصلی است. دعوای ورود شخص ثالث


دعوای ورود شخص ثالث تا قبل از ختم دادرسی در مراحل بدوی و تجدید‌نظر قابل طرح می‌باشد.
این دعوا زمانی مطرح می‌شود که شخص سومی به غیر از طرفین یا اصحاب دعوا نسبت به موضوع اصلی برای خود مستقلا حقی را قائل شود و یا خود را ذیحق در محق شدن یکی از طرفین بداند.
دعوا مذکر به دو شکل ورود ثالث اصلی یا تبعی صورت می‌گیرد.


نکته: ورود شخص ثالث در مرحله اعاده دادرسی ممکن نمی‌باشد. 


دعوای جلب شخص ثالث

این دعوا زمانی که طرفین و یا اصحاب دعوای اصلی لازم بدانند شخص ثالثی در دعوا حاضر شود مطرح می‌شود.
نکته: جلب شخص ثالث تنها از طرف اصحاب دعوا قابل طرح است و باید تا قبل از پایان اولین جلسه رسیدگی اظهار شود و ظرف سه روز از ارائه دلایل و جهات ارتباطی، با ارائه دادخواست جلب شخص سوم را درخواست نمایند
کسی که شخص ثالث را وارد دعوا کرده جالب ثالث و شخصی که وارد دعوا شده مجلوب ثالث نام دارد.
احکام وارده بر خوانده به مجلوب ثالث نیز وارد می‌گردد.

 

مطلب پیشنهادی:خیار تدلیس چیست؟


دعوای اضافی

در این نوع دعوا اختلاف نظر هایی وجود دارد، به طوری که برخی از اساتید آنرا برابر با افزایش خواسته می‌دانند و عده‌ای بین آنها تفاوت قائل‌اند.
تفاوت هایی که میان افزایش خواسته و دعوای اضافی از دیدگاه دسته دوم اساتید وجود دارد به شرح ذیل می‌باشد:تفاوت اول
در دعوای اضافی تقدیم دادخواست لازم است، در صورتی که در افزایش خواسته این نیاز مطرح نیست. تفاوت دوم
طبق قانون، دعوای اضافی مشمول ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و افزایش خواسته مشمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.
به عبارتی دیگر، در افزایش خواسته سه شرط لازم است: هم باید تا پایان اولین جلسه رسیدگی اعلام گردد، با موضوع اصلی ناشی از یک منشا باشد و  کاملا مرتبط با موضوع اصلی باشد.
اما در دعوای اضافی تنها دوشرط لازم است، تا پایان اولین جلسه رسیدگی باشد، ناشی از یک منشا باشد و یا کاملا مرتبط با موضوع دعوای اصلی باشد.


نکته تأکیدی: برخلاف سایر دسته‌بندی های دعوای طاری، دعوای ورود شخص ثالث می‌تواند تا قبل ختم دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر مطرح گردد؛ این در صورتی است که در سایر حالات فقط تا قبل از پایان اولین جلسه رسیدگی قابل طرح می‌باشد.

 

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0