989122705997+
989125937407+

تأمین خواسته چیست؟

2 بهمن 1400

تأمین چیست؟معنای لغوی تأمین فراهم کردن و در علم حقوق به معنای قراردادن در حاشیه‌ی امن می‌باشد، پس طبق معنی ارائه شده تامین خواسته به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق است.


در تأمین خواسته خواهان عین خواسته و یا معادل و چیزی در حدود آن‌را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف در می‌آورد و باعث جلوگیری از نقل و انتقال آن اموال تا هنگام وصول طلب خواهان می‌شود.

هنگامی که حقی از شخصی ضایع شود، مدعی می‌تواند طرح دعوی کند و برای پیشگیری از تضییع حقوق شخص مدعی در طول روند دادرسی و همچنین احقاق حق او، قانونگذار این امکان را فراهم کرده که خواهان پرونده بتواند دقیقا خواسته‌ی خود و یا چیزی در حدود آن‌را از اموال خواسته توقیف کند.

دلیل امر بالا این است که اگر حکم دادگاه به نفع خواهان صادر شد، مال و اموالی برای وصول حق او باقی بماند.

بر حسب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تأمین خواسته می‌تواند قبل از اقامه دعوا و یا در طول دعوا و تا قبل از صدور حکم قطعی و نهایی صادر شود. 

به طور کل خواهان چه در مرحله دادرسی و چه در مرحله تجدیدنظر، این امکان را دارد که درخواست تأمین خود را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم کند.نکته: اگر قبل از اقامه دعوا باشد، قرار تأمین خواسته باید به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارا می‌باشد، تقدیم شود. 

نکته: تأمین خواسته ماهیت فوریتی دارد، به این معنا که چون به دلیل جلوگیری از تضییع حق خواهان می‌باشد، دادگاه باید فورا راجع به آن تصمیمی اتخاذ نماید. 
مطالب مرتبط: تأمین دلیل چیست؟شرایط درخواست تأمین 


همچنین برای صدور تأمین خواسته، شروطی نیز وجود دارد.

  • مدعی باید ذی‌نفع باشد.

  • مدعی باید دارای اهلیت باشد.

  • خواسته باید واضح و مشخص و قابل ارزیابی باشد و مبهم نباشد. 

سوال: آیا هنگامی که موعد پرداخت فردا نرسیده باشد نیز می‌توان برای اطمینان خاطر درخواست تأمین داد؟

طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای صدور قرار تأمین خواسته، باید این احتمال وجود داشته باشد که خوانده در آینده اقدامی کند که حقوق خواهان ضایع شود در موعد سررسید، خواهان نتواند به مال دسترسی یابد.
نحوه اجرای قرار تأمین خواستهبه جهت فوریت قرار تأمین خواسته و طبق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در زمان صدور قرار خواسته، باید فوری به خوانده ابلاغ شود و سپس اجرا گردد.
اما در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار منجر به تضییع حق خواهان گردد، قرار ابتدا اجرا می‌گردد و سپس به خوانده ابلاغ می‌گردد.اثرات صدور قرار تامین خواستهطبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از صدور قرار و به توقیف در آمدن مال، هرگونه نقل و انتقال و فروش مال توقیفی ممکن نیست و جالب است بدانید خواهان قرار، نسبت به سایر طلبکاران خواسته دارای اولویت در دریافت طلب خود می‌باشد.

نکته: در صورت هرگونه نقل و انتقال در مال توقیف شده، خواهان می‌تواند طبق قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال آن را بنماید. 

سؤال: برای مثال مال توقیفی یک باغ میوه است، آیا خواسته از تمامی منافع مال خود نیز محروم می‌گردد؟
خیر تنها هرگونه نقل و انتقال آن به موجب قانون فاقد اعتبار قانونی است، اما همچنان می‌تواند از منافع مال خود بهره‌مند گردد.


سؤال: آیا خوانده می‌تواند درخواست تبدیل مال کند؟ (یعنی توقیف کردن یک مال دیگر به جای مال توقیف شده.)

گاهی ممکن است به جای یک مال در ازای آن دادگاه مال دیگری را توقیف کند، نکته حائز اهمیت این است که خوانده تنها می‌تواند یکبار درخواستی به دادگاه مبنی بر توقیف مال دیگری به جای آن مال را بدهد. مشروط بر اینکه مال پیشنهاد شده توسط خوانده، از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا پیشنهاد شده کمتر نباشد.


این نکته را از قلم نندازیم که تبدیل این مال مشروط به رضایت خواهان می‌باشد.
البته خواسته این امکان را دارد که به میزان مال توقیف شده و یا در حال توقیف، در صندوق دادگستری و یا یکی از بانک ها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه بگذارد.اعتراض به قرار تأمین طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده ظرف ده روز می‌تواند به قرار صادر شده اعتراض نماید.

اگر قرار اجرا گردد و خواهان ذی‌حق شناخته نشود، (به این معنا که درخواست تأمین خواهان بی‌دلیل بوده باشد.) خوانده می‌تواند ظرف مدت زمان ۲۰ روزه می‌تواند اقدام به مطالبه خسارت از خواهان کند.

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0