989122705997+
989125937407+

اعسار از پرداخت محکومٌ‌به

5 آذر 1400

نحوه درخواست اعسار و تقسیط محکوم به


همانطور که در مقاله اعسار و اعسار از هزینه دادرسی توضیح دادیم، اعسار در لغت به معنای ناتوانی و رنج و در علم حقوق به معنای عدم توانایی یک شخص برای پرداخت هزینه ها و دیون و بدهی های خود می‌گویند.

حال محکومٌ‌به به چه معناست؟ مبلغی که از سوی دادگاه حکم می‌شود تا شخص آنرا پرداخت نماید.
هنگامی که شخصی در یک دادرسی حقوقی محکوم به پرداخت وجهی به صورت نقد می‌شود، در صورت عدم توانایی در پرداخت یکجای محکومٌ‌به، می‌تواند درخواست اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و یا تقسیط آن مبلغ نماید.

قاضی در قبال درخواست شما برای اعسار، ممکن است سه حکم از قبیل:

  • تقسیط هزینه ها

  • برائت موقت تا زمانی که توانایی مالی حاصل شود

  • دادن مهلت

صادر کند که در اکثر مواقع حکم دادگاه به صورت تقسیط بدهی ها و دیون قابل پرداخت می‌باشد.چگونگی درخواست اعسار از پرداخت محکومٌ‌بههمانطور که در مقاله مربوط به معنای کلی اعسار و چگونگی تنظیم دادخواست اعسار گفته شده، یکی از مهم ترین دلایل برای اثبات اعسار و شناخته شدن شخص به عنوان معسر می‌تواند استشهادیه تنظیمی از طرف خواهان پرونده اعسار باشد.

پس از تنظیم استشهادیه، قاضی طبق ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، می‌بایست از شهود تعرفه شده در استشهادیه، دعوت به عمل بیاورد و در نهایت باید اظهارات آنهارا، در صورت جلسه درج بنماید.
همچنین مقررات اتیان سوگند و جرح احتمالی شهود نیز باید رعایت شود.

طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، یکی از ارکان شکلی استشهادیه تنظیمی، ذکر نام دقیق شهود و منشاء اطلاعات آنها از وضعیت مالی خواهان درخواست اعسار می‌باشد.

برای اطلاعات کامل تر راجع به چگونگی درخواست اعسار، پیشنهاد می‌شود مقاله اعسار و چگونگی و مراحل درخواست آن را مطالعه بنمایید.

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0