989122705997+
989125937407+

ابراء مهریه-معنا-نحوه درخواست و تفاوت آن با بذل مهریه

6 آذر 1400

معنی لغوی ابراء ابراء در لغت به معنای بری کردن است.
در علم فقه اصطلاح ابراء عملی انشایی(یعنی مکتوب شده) است که حق ثابت بر ذمه شخصی دیگر را اسقاط می‌کند.
یا به عبارتی دیگر موجب از بین رفتن تعهدات می‌شود.
یعنی پس از ابراء تعهداتی که بین دو شخص وجود دارد از بین می‌رود و شخص مدیون از پرداخت دین خود به داین معاف می‌شود.


اصطلاح ابراء در علم حقوقابراء در سه ماده  289، 290 و 291 قانون مدنی تعریف شده که به شرح ذیل است:

  • طبق ماده 289 قانون مدنی:ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

  • طبق ماده 290 قانون مدنی:ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله(بدهکار) برای ابراء اهلیت داشته باشد.

  • طبق ماده 291 قانون مدنی:ابراء ذمه میت از دین صحیح است.نحوه ابراء مهریهچنانچه زوجین به این توافق برسند که زوجه(زن) مهریه خود را ببخشد‌، می‌توانند با رجوع به دفاتر اسناد رسمی سند ابراء ذمه تنظیم نمایند.


نکته1: فقط با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سند ابراء ذمه ممکن است نه در دفترخانه های ازدواج و طلاق.

نکته2: ابراء قابل رجوع نیست، یعنی ابراء کننده پس از عمل ابراء نمی‌تواند از آن بازگردد.

نکته3: شرط فسخ در ابراء وجود ندارد و ابراء مشروط به شرط حق فسخ، بی اعتبار شناخته می‌شود.


همانطور که در بالاتر گفتیم، مطابق ماده289 قانون مدنی: "ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند؛ یعنی اگر زوجه یا همان زن مرد را از مهریه‌ای که بدهکار است بری کند به آن ابراء می‌گویند."

نکته:اگر نوشته‌ای به صورت رسمی و یا سندی عادی وجود داشته باشد که بر مبری شدن مرد از مهریه دلالت کند، دیگر امکان رجوع یا همان صرف‌نظر زن وجود ندارد.
 

تفاوت ابراء و هبه(بخشش طلب):از لحاظ قانونی بین ابراء و بخشش طلب تفاوتی وجود دارد، به اینصورت که ابراء نوعی ایقاع(عمل حقوقی یکجانبه) محسوب می‌شود و نیازی به قبول کردن از طرف مقابل وجود ندارد؛ اما هبه نیاز به قبول طرف مقابل و یا وکیل او دارد.
طبق ماده 798 قانون مدنی در عقد هبه، قبول متهب یا وکیل او لازم است، در غیر اینصورت عقد هبه  دارای اعتبار نمی‌باشد.

تفاوت دیگری که در این میان وجود دارد این است که هبه قابل رجوع است.
به این معنا که در صورتی که عین موهوبه یا همان مال مورد بحث باقی باشد، قابل استرداد است.

مطلب پیشنهادی:بذل مهریه چیست و به چه صورت است؟


مدارک لازم برای ابراء مهریه


  • عقد نامه

  • مدارک شناسایی زوجه(زن)

نکته:چه برای هِبِه و چه برای ابراء مهریه زوجه مطلقاً نیازی به اجازه پذر ندارد.

این در صورتی است که برخی از دفاتر اسناد رسمی تأکید بر وجود پدر و یا یکی از اقوام درجه یک را دارند دلیل این موضوع فقط بروز مشکلاتی است که بعضاً پس از بخشش مهریه بدون بازگشت رخ می‌دهد وگرنه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
 

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0