989122705997+
989125937407+
ارث و یا ماترک، به اموالی گفته می‌شود که پس از مرگ متوفی(مورث) از وی به‌جا می‌ماند.
در حقوق ایران ماترک به نسب و یا سبب به ارث می‌رسند.
به عبارت ساده تر، ماترک یا همان ارث، با پیوند خونی و یا پیوند ناشی از ازدواج به ارث می‌رسد.


انواع دعاوی ناشی از ارث و وصیت
اخذ گواهی انحصار وراثت(گواهی حصر وراثت)
مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ارث
تنفیذ وصیت نامه
دستور فروش اموال و املاک مشاع
دعوا نفقه و مهریه زوجه متوفی
دعاوی مرتبط به اعتبار وصیت متوفی
دعاوی مربوط به رد و یا قبول وصیت
دعوا اثبات یا رد نسب
الزام به انجام مفاد وصیت‌نامه و مطالب مال موضوع وصیت
افراز املاک مشاع
و ...

 
برای دریافت وقت مشاوره وحضوری و غیر حضوری کلیک کنید.